miercuri, 17 decembrie 2014

Privelişti din fabrica de emoţii (4) Expansiune şi adevărLa sfârşit de mai, a.c., Les Assises internationales du roman de la Lyon l-au avut ca invitat pe filosoful Bernard-Henri Lévy. Intervenţiile sale, din care câteva idei sunt publicate de Le Monde, într-un interviu semnat de Jean Birnbaum, au fost cu deosebire semnificative prin claritatea observaţiei asupra devenirii şi stării actuale a creaţiei literare. Desigur, perspectiva este dinspre filosofie, deci cu atât mai relevantă. În siajul tradiţiei antifilosofice de dinainte şi de după Nietzsche – acesta depăşeşte cu brio momentul – şi graţie ei, a „interdicţiei fondatoare” platoniciene – „afară cu poeţii din Cetate” -, Lévy discerne o triplă „priză de conştiinţă”: 1. „adevăraţii filosofi sunt cu toţii, începând cu însuşi Platon, şi adevăraţi scriitori”; 2. „literatura este una dintre materiile, care, chiar dacă principiile filosofice o ştampilează ca atare, hrăneşte munca filosofului, o face să avanseze, să fie”; 3. „literatura, pura literatură, e un operator al gândului, sau al adevărului, care poate, în multe cazuri, să funcţioneze mai bine ca filosofia, să producă rezultate”. Oricâtă iconoclastie filosofică l-ar stăpâni, Lévy mărturiseşte că nu cunoaşte, spre exemplu, un mai prodigios tratat de fenomenologie decât romanul Manhattan Transfer, de Dos Passos (1928). Diferendul filozofie-literatură, în ceea ce s-ar numi „aventura adevărului”, este, astfel, rezolvat pur şi simplu prin explorarea ambelor căi de acces la ontologie, cea filosofică şi cea artistică, „văzându-le dialogând, rivalizând şi preluând, rând pe rând, puterea pe câmpul fără limite al Fiinţei.”
Ideea de literatură ca „operator al adevărului”, exprimată de Lévy în cartea consacrată lui Sartre (2) – „frumuseţea literară este efectul certitudinii filosofice” -, a circulat din plin, romanul (şi nu numai…) lipsit de fundamentul unei reflecţii despre Fiinţa umană situându-se în partea de jos a artei contemporane. „Ordalia conceptuală” ce traversează opera de maturitate a lui Sartre conduce la texte novatoare, ca puncte de vedere, complexitate a vocilor, limbajelor şi ritmurilor, „demne de marii americani ai epocii”, prin noutatea formală, prin ruptura de kitschul greoi al începuturilor. Este şi teza lui Milan Kundera, din Art du roman (1986): un roman nu e mare decât în măsura în care e reflecţie sub imperiul Ideii. De unde, zice Lévy, deducem că, dacă Heidegger sau Lacan sunt scriitori deghizaţi, Céline, Joyce ori Kundera însuşi sunt metafizicieni sălbatici, dar compleţi. Şi uite aşa, este cât se poate de limpede că „aventura literară” coincide cu „metafizica sălbatică”, depăşind cu brio aşa-numitul „depresionism ambiant”. Gânditorul francez descria filosofia ca fiind artă a războiului, pe când literatura e operă de camuflaj, gustul pentru măşti şi pentru identităţi multiple fiind inima „nevrozei” sale literare, şi-l citează pe Frederic al doilea, regele enciclopedist atât de admirat de Nietzsche: „Ne folosim [în război], de pielea leului şi de aceea a vulpii, una după alta.” E cea mai bună formulă, în opinia sa, dacă vrem, în acest război al unuia contra tuturor care este aventura de a scrie şi de a gândi, nu doar să supravieţuim, ci să câştigăm, ba chiar mai mult: să supravieţuim „dincolo de circumstanţă”. Scrisul este un gest ofensiv împotriva haitei (într-un dialog cu Houellebecq, a folosit termenul „la meute”, versiunea americană a tradus cu „the mob”), a mulţimii acelora care caută orice pretext fie ca să se lipsească de lectura scriitorilor, fie spre ai demoraliza, de a-i reduce la tăcere, de a-i nimici – a acelora pe care Nietzsche îi numea „chaoten”, asasini publici şi nihilişti. Gestul acesta este totdeauna câştigător, în final, pentru scriitor, cel ce, dincolo de şi în ciuda oricăror resentimente psihologice, trasează o linie de demarcaţie care duce de la lupta de altădată contra purităţii, la apărarea, pe toate căile, pentru fiecare, a posibilităţii de a fi subiect.
Lumea e astăzi departe de visul frumos al vechilor greci, Oikoumené [Οικουμένη], „cetatea pentru toţi”, în care cu toţii sunt protejaţi. Aici şi acum, scriitorul trebuie – nu are încotro! – să-şi desfăşoare munca, fabricarea de emoţie din orice material social şi psihologic aflat la îndemână. Sunt de reţinut şi spusele lui Patrick Modiano (Nobel 2014): „Cred că, pentru o operă literară, trebuie doar să-ţi visezi viaţa – un vis în care memoria şi imaginaţia se confundă.” Memoria şi imaginaţia – aşadar imaginea realităţii concrete împreună cu imaginea realităţii posibile ar fi sursa din care ni se oferă alte vieţi de trăit. Poate este interesant să observăm că, între baia lui Arhimede, mărul lui Newton ori păpădia lui Claude Lévi-Strauss, Marcel Proust a ales o madlenă…  
„Romanul e un gen mai viu ca niciodată” – scria, un pic provocator, acum aproape două decenii, Guy Scarpetta (1). Era poate prima dată când se nega prejudecata că „epoca de aur” se află mereu într-un timp trecut. Şi se recunoştea dominaţia romanului asupra literaturii din cam toate punctele de vedere, contrar cassandrelor ce-i proroceau pierea. Cursa începuse de două secole şi, acum, se încerca acreditarea ideii că romanul ar fi inadecvat timpurilor moderne, secolului al XX-lea – al vitezei, secolului al XXI-lea – al acceleraţiei, fiind prea lent, prea static pentru o temporalitate percepută ca ţinând de imediatitate, de instantaneu. Avangardele de toate felurile s-au încrâncenat să sublinieze necesitatea dinamismului şi a conciziei, totul devenind, treptat, un conformism ambiant, de care, totuşi, scriitorii de roman nu au ţinut cont prea mult, mărindu-şi capacitatea de producere şi obţinând efecte inedite de adevăr despre experienţa umană aflată, poate, la încă o răscruce importantă. Romanul se adaptează continuu, încearcă formule mereu noi, unele doar experimente pe atrăgătoare drumuri înfundate, altele cu efecte semnificative asupra orientărilor narative, trece dezinvolt pe(ste) teritoriile genurilor vecine – dramatic, liric – înglobându-le într-un discurs complex, preia creator stilurile structurilor artistice sau non-artistice (extra)verbale – cinema & tv & cyberspace… Această producţie romanescă e caracterizează printr-o foarte puternică meta-ficţionalitate, prin bruiajul limitelor între registrele ficţiunii şi ale (auto)biografiei, prin importante dispozitive formale, convocarea unor elemente eterogene, rupturi în acţiune şi în naraţiune, tratarea ludică a personajelor, a intrigii şi a reprezentării. După „cuminţenia” formală a literaturii absurdului şi a existenţialismului din prima jumătate a secolului al XX-lea, vin „le nouveau roman” francez şi „real maravilloso” sudamerican, care se răspândesc imediat (şi i-mediat!) în toată lumea, y compris les États-Unis. Era, deja, o criză fără precedent. Noile strategii narative semnifică, pentru mulţi, moartea romanului. În Statele Unite, anii 70-80 cunosc o dezbatere este virulentă, care prevede chiar dispariţia, prin epuizare, a literaturii în întregime. Criticii titrează provocator: Waiting for the End,  What was literature?, The Curious Death of the Novel, The Novel Alive or Dead?, The End of the Novel, The Literature of Exhaustion (În aşteptarea sfârşitului, Încotro merge literatura, Ciudata moarte a romanului, Romanul – viu sau mort?, Sfârşitul romanului, Literatura epuizării). Chiar şi după două decenii, dinspre Orient, Kōjin Karatani, mai conciliant, semnează, totuşi, Janru no shōshitsu (Dispariţia genurilor). O asemenea criză era, desigur, imaginară, ea semnifica, susţine Guy Scarpetta, chiar ideea unei noi vârste de aur. Romanul nu încetase să se impună ca gen literar, iar spaima de moarte nu era decât expresia unei metafore care permitea exacerbarea unei situaţii de criză şi marcarea paroxismului ei. O figură de spirit, o ficţiune a criticii nostalgice şi leneşe, ataşată unei tradiţii literare pe cale de dispariţie, ce refuza orice nouă concepţie în practica literară. Avem imaginea, aproape în oglindă, a disputei, din cam aceeaşi perioadă, de pe teritoriul poeziei americane, între susţinătorii versului liber şi susţinătorii rimei & ritmului. (Versul liber era pentru neoformalistul Robert Frost, cu o metaforă dispreţuitoare, „a juca tenis fără fileu” – iar Charles Wright, „poet al limbajului”, îi răspundea nu mai puţin metaforic: „e mersul pe sârmă fără plasă de siguranţă”. Între timp, Michelangelo Antonioni făcuse filmul Blow-Up, în care se joacă tenis fără minge…) Ultima jumătate a secolului al XX-lea înregistrează numeroase asemenea crize, „morţi cu repetiţie” de ordin cultural. Moartea romanului e numai un episod dintr-o lungă serie, începută mult mai devreme, cu moartea lui Dumnezeu, apoi a picturii, a autorului, a muzicii, a Istoriei, a ideologiilor, a cărţii şi a culturii imprimate. Toate au un sfârşit, anunţat ca o apocalipsă. Dar şi ca etternel retour
„Dacă romanul moare, ficţiunea poate şi trebuie să renască”, se exprima optimist Marc Chénetier. Da, dar formele în care tot renaşte încep să fie diferite. Ficţiunea verbală devine minoritară în cultura contemporană, care, totuşi, produce şi consumă mereu mai multă ficţiune, cu precădere din domeniul imaginii transmise pe toate căile mijloacelor de comunicare de masă. Ficţiuni, în sensul canonic al termenului, sau jocuri ficţionale sunt reprezentări ale realului în sensul că se constituie în evenimente ca înfăţişări ale altor evenimente. Ontogenetic şi filogenetic, reprezentările ficţionale sunt activităţi ludice şi imaginative esenţiale pentru dezvoltarea sinelui. Deci calea abordată pentru a fi apropriat dispozitivul ficţional pare indiferentă, atâta vreme cât el există. De aici încolo, intră în joc funcţia estetică, imanentă. Pentru aceleaşi conţinuturi, diversitatea de forme poate simplifica sau poate face mai complexă receptarea; mai complexă, y compris mai profundă. Ficţiunea, ca „joc al reprezentărilor”, e o formă de libertate prin finalitatea ludică şi estetică şi prin funcţia de interogare şi recompunere simbolică. Indiferent din ce direcţie am aborda tema ficţiunii artistice, rămâne relevantă definiţia poetică (şi poietică) propusă (povestită) de Henri James: „Casa ficţiunii nu are o singură fereastră, ci milioane, sau chiar un număr incalculabil de ferestre posibile; fiecare dintre ele a fost tăiată sau ar putea fi încă tăiată în vasta faţadă după nevoia de a vedea a fiecărui individ şi după presiunea exercitată de voinţa sa. Aceste deschideri de forme şi de mărimi diverse dau toate înspre scena umană, în punctul în care am putea aştepta de la ele o similitudine a observaţiilor mai mare decât aceea în care ne găsim. Nu sunt ferestre decât în cel mai bun caz, pot fi simple găuri într-un zid fără viaţă, separate, la înălţime; nu sunt uşi cu balamale, deschizându-se direct asupra vieţii. Dar au o caracteristică care le e proprie: fiecăreia dintre ele îi este ataşată o figură cu o pereche de ochi sau cel puţin un telescop care constituie mereu un instrument de observare unic ce garantează persoanei care-l foloseşte o impresie diferită de oricare alta. Această persoană şi vecinii ei contemplă acelaşi spectacol, dar unul vede multe lucruri acolo unde altul vede puţine, unul vede negru unde altul vede alb, unul vede mare acolo unde altul vede mic, unul vede vulgarul acolo unde altul vede rafinamentul etc. Din fericire, nu există mijloc de a spune, pentru o anume pereche de ochi, care fereastră să NU fie deschisă: am zis «din fericire» tocmai din pricina incomensurabilităţii acestui domeniu. Câmpul care se întinde, scena umană, constituie «alegerea subiectului»; deschiderea realizată, fie că e largă sau cu balcon, fie în formă de fantă şi joasă, constituie «forma literară»; dar separat sau împreună, aceasta nu este nimic fără prezenţa unui observator la postul său, fără, altfel spus, conştiinţa artistului. Spuneţi-mi ce e artistul şi vă voi dezvălui CEEA CE ESTE el conştient. Astfel vă voi putea explica imediat libertatea sa nelimitată şi încărcătura sa «morală».” (3)
Romanul, ca orice ficţiune contemporană, pune destul de des problema limitelor ansamblurilor simbolice, a discursului şi a reprezentărilor ce decurg din identitatea obiectelor, a reprezentărilor culturale şi sociale. Această interogare, a ficţiunii literare asupra lumii care ar putea să nu fie ceea ce este, e o apropiere de „disoluţia reperelor certitudinii” în care democraţia se instituie şi se menţine, de necunoscutul şi de nedeterminarea care o caracterizează. Dar, despre disoluţie şi dematerializare, data viitoare…

……………….
(1) l'Âge d'or du roman, Grasset, 1996
(2) Le Siècle de Sartre, Grasset, 2000
(3) Henry James, Portrait of a Lady, Preface, eBooks@Adelaide, The University of Adelaide Library, University of Adelaide, South Australia 5005, 2014


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu