duminică, 26 iulie 2015

Câteva reflecţii despre valori psalmice în poezia populară românească


Legătura dintre Cărţile Sfinte şi obiceiurile populare tradiţionale este cu siguranţă una firească, veche, pentru un popor creştinat devreme şi profund. Nu cunoaştem datele sigure privind manifestarea religioasă populară a românilor înainte de apariţia tălmăcirilor Bibliei – parţiale sau integrale – în limba română. Prima traducere completă a Bibliei a fost făcut în 1688 (Biblia de la București) de către Radu şi Şerban Greceanu, cu ajutorul lui Şerban Cantacuzino şi Constantin Brâncoveanu. Înaintea fraţilor Greceanu, sunt cunoscute traduceri parţiale, cum ar fi Evanghelia slavo-română (1551), Evanghelia lui Coresi (1561), Cartea Psalmilor de la Braşov (1570), Palia de la Orăștie (1582), Noul Testament, tipărit la Bălgrad (Alba Iulia) în 1648, Biblia lui Petru Pavel Aron (1760-1761), Biblia de la Blaj (1795), tradusă de Samuil Micu. Circulaţia acestora era, fatalmente, limitată, şi nu numai din pricina ştiinţei de carte nu foarte răspândite la vremea Evului Mediu. Transmiterea textelor revenea verbului oral al preoţilor şi călugărilor, ca şi relevarea înţelesului pildelor şi sfaturilor, aflate, cel mai adesea, în consonanţă, în mare măsură, cu moştenirea înţelepciunii morale necreştine, inerente unor colectivităţi umane stabile, organizate cvasi-statal.
Nevoia de cunoaştere şi transmitere accesibilă a textelor biblice s-a vădit cu deosebire lesne de realizat prin intermediul Psalmilor atribuiţi lui David. [Este limpede că cei 150 de psalmi individuali au fost scrişi de mulţi oameni diferiţi, într-o perioadă de o mie de ani din istoria lui Israel. Ei trebuie că au fost adunaţi şi puşi laolaltă în forma lor curentă de către un editor necunoscut, la scurtă vreme după ce robia a luat sfârşit, în jurul anului 537 î.Hr. Astfel, evident, David a scris mulţi dintre psalmii individuali, dar el nu este autorul întregii colecţii. Doi dintre psalmi (72) şi (127) îi sunt atribuiţi lui Solomon, fiul şi succesorul lui David. Psalmul 90 este o rugăciune care îi este atribuită lui Moise. Un alt grupaj de 12 psalmi (50) şi (73-83) îi este atribuit familiei lui Asaf. Fiii lui Core au scris 11 psalmi (42, 44-49, 84-85, 87-88). Psalmul 88 îi este atribuit lui Heman, în timp ce (89) îi este atribuit lui Etan, ezrahitul. Cu excepţia lui Solomon şi a lui Moise, toţi aceşti autori adiţionali au fost preoţi sau leviţi care erau responsabili să asigure muzica pentru închinarea din Templu, în timpul domniei lui David. Cincizeci dintre aceşti psalmi nu au desemnat un autor specific.] Cartea Psalmilor este cea mai lungă carte din Biblie, cu 150 de texte individuale. Este, de asemenea, una dintre cele mai diverse, de vreme ce psalmii abordează subiecte precum Dumnezeu şi Creaţia Sa, războiul, închinarea, înţelepciunea, păcatul şi răul, judecata, dreptatea şi venirea lui Mesia. [Corespunzător celor cinci cărţi ale Pentateuhului, psalmii se împart în:  Geneza: psalmii 1 - 41, care au ca subiect predominant omul; Exodul: psalmii 42 - 72, care conţin cântări de eliberare; Leviticul: psalmii 73 - 89, care sunt asociaţi slujbei de la Templu; Numeri: psalmii 90 - 106, care evocă peregrinările evreilor; Deuteronomul: psalmii 107 - 150, care exprimă ataşamentul dintre credincioşi şi divinitate. Bartolomeu Valeriu Anania (cf. Ars poetica: text şi metatext în scrierea psalmică, Daniela Luminiţa Teleoacă) oferă propria clasificare, în conformitate cu care distingem: a. psalmii despre natură, creaţii în care natura nu reprezintă un scop în sine, ci un pretext pentru a slăvi măreţia Creatorului; b. psalmii istorici şi naţionali: experienţa istorică în calitatea sa de sursă de învăţăminte; c. psalmii didactici; d. psalmii mesianici (imaginea lui Iisus din Noul Testament ca Profet, Preot, Răscumpărător şi Împărat); e. psalmii de căinţă (David, în calitatea sa de mare mărturisitor de păcate din Biblie); f. psalmii de imprecaţie, al căror ton pare contrar spiritului neotestamentar întruchipat prin Hristos; g. psalmi de rugăciune, de laudă, de adorare; h. psalmi de călătorie (în esenţă, cântece populare, numite în preambul o ‚cântare a treptelor’, cântate, probabil, în drumul spre Ierusalim, parcurs cu ocazia marilor sărbători, cf. Ezra 7:9) şi i. psalmi scrişi sub formă de acrostih (în ebraică).] Firească, astfel, pentru cei care se interesau de propagarea ideilor moralei creştine, încercarea de a face cât mai accesibil textul unor cât mai largi mulţimi de oameni, în limbile lor materne, şi cu scopul realizării funcţiei iniţiale, originare, de rugăciune şi cântare (de slavă) [grecescul psalmoi, Ψαλμοί, - cântări acompaniate cu harpa]. Aspectul liric iniţial poate conduce la tentaţia de a realiza versiuni care să ia bine seama la ritmuri şi chiar la rimă. Primele încercări cunoscute de traducere în versuri sunt cele în limba franceză ale lui Clément Marot – 1541, 1543 (30, apoi 50) continuate de Théodore de Bèze, 1551 (încă 34), a lui Jan Kochanowski (părintele poeziei poloneze), Psałterz Dawidów, 1579, şi Psaltirea pre versuri tocmită a lui Dosoftei – Dimitrie Barilă – publicată la 1673.
Iată, ca un exemplu de abordare a traducerii, începutul psalmului 46 [47]:
Latină: (47) Omnes gentes, plaudite manibus; / jubilate Deo in voce exsultationis: / quoniam Dominus excelsus, terribilis, /rex magnus super omnem terram.
Franceză (47) Clément Marot: … Vous tous, peuples, battez des mains! / Poussez vers Dieu des cris de joie! / Car l'Éternel, le Très Haut, est redoutable, / Il est un grand roi sur toute la terre.
Poloneză (47) Jan Kochanowski: Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie, / Wszyscy śpiewajmy Panu chętliwie, / Panu nad pany, Panu groźnemu, / Królowi wszego świata możnemu.
Română (46) Dosoftei: Limbile să salte / Cu cântece nalte, / Să strige-n tărie / Glas de bucurie, / Lăudând pre Domnul, / Să cânte tot omul.
Română (46) Anania: Bateţi din palme, voi, toate neamurile, / strigaţi lui Dumnezeu cu glas de bucurie, / că Domnul Cel-Preaînalt e înfricoşător, / Împărat mare peste tot pământul.
Pare evident – şi aceasta este şi concluzia multor comentatori – că Dosoftei avea cunoştinţă, încă din tinereţe, de traducerea în versuri cu ritm şi rimă a lui Jan Kochanowski, mai cu seamă că, în mai multe rânduri, viaţa l-a trimis, mai cu voie, mai fără voie, pe meleagurile polacilor, şi că fibra sa lirică s-a simţit datoare să realizeze o versiune cu bună folosinţă în relaţia omului cu cele sfinte. Iată ce scrie preotul şi cercetătorul Florin Bengean: „Deşi a avut de luptat cu greutăţile începutului, când limba literară românească nu era încă mlădiată pentru a fi folosită în versuri, Dosoftei a dăruit culturii noastre o lucrare de mare valoare literar-artistică. Psalmii versificaţi de mitropolitul Dosoftei au adus multă mângâiere în sufletele credincioşilor români de pretutindeni, unii din ei ajungând să pătrundă în cântecele de stea şi în colinde. Mulţi din psalmii mitropolitului moldovean stau mărturie că ei sunt inspiraţi din poezia populară românească. Unele versuri prezintă asemănări vădite cu cele ale Mioriţei sau cu unele din Legenda Mănăstirii Argeş.” Însuşi Nicolae Iorga observă: „Câţiva dintre psalmii lui Dosoftei - 46, 48, 94, şi 96  cu deosebire [la care eu aş mai adăuga 97, 98, 100, 101, 111 – n. m.]- au ieşit din pagina cărţii şi au intrat în oralitate (în forme uşor modificate) devenind cântece de stea şi colinde. În vremea veche, nu avem poezie românească scrisă, până în secolul al XVII-lea, când apar, pentru întâia dată, rânduri ritmate şi rimate. Dar trebuie să socotim câteva secole înainte de bietele versuri de la stema ţării sau înainte de încercarea, foarte complicată, a lui Dosoftei de a scrie psalmii în româneşte, psalmi ai lui care nu sunt deloc o traducere exactă; nu numai ca text nu este exactă traducerea, dar nici măcar sensul nu este exact. Şi poate că tocmai aceasta îi face frumuseţea: recunoşti în psalmii lui Dosoftei o poezie populară şi, de aceea, Dosoftei ar trebui să intre în orişice antologie, şi, aş zice, potrivit cu timpul lui, căci ar părea altfel un blasfem să capete un loc pe care Alecsandri nu are dreptul să i-l dispute. Dar trebuiau descoperite întâi ritmurile. Fiindcă lucrul esenţial sunt ele, şi, odată create, se găsesc şi cuvintele. Nu cuvintele creează ritmul, ci ritmul creează cuvintele, şi descoperirea cea mare nu este să le găseşti pe dânsele, ci ritmul amplu, care rămâne în ureche. (s.m.) Pe ritmul acesta poate face apoi cineva oricâtă poezie populară vrea. El este, de altfel, esenţial şi pentru alt motiv: fiindcă de la el trebuie să se plece. Cercetând nevoile esenţiale ale poporului, repede ne dăm seama de necesitatea de a găsi ritmul potrivit cu aceste cerinţe de ordin practic.” 
În pofida unor afirmaţii riscat absolute, de felul aceleia a lui Dorin Octavian Picioruş: „În mod cert, Dosoftei nu se inspira din folclorFundamentele alegorice ale mitropolitului nu erau folclorice”, chiar din exemplul citat mai sus se observă lesne propensiunea lui Dosoftei spre facilităţile versului popular. Este, foarte posibil, şi un schimb reciproc de substanţă lirică între fondul poemului popular şi fondul liric al psalmilor. Substratul ancestral-magic nu îi era necunoscut unui om cultivat precum Dosoftei, iar scopurile şi nevoile creştinismului popular conduc spre asemenea abordări de înlesnire a comunicării religioase. Să ne amintim că Origene a identificat în Biblie două accepţii ale „invocării”: cea de rugăciune şi cea de făgăduinţă. Modelul retoric al invocaţiei ca făgăduinţă apare în fluxul verbal ca o serie de propoziţii condiţionale, încheiată cu propoziţia principală care se referă la făgăduinţa propriu-zisă, iar acest contract verbal care se oficializează între fiinţa umană şi Dumnezeu este de factura schimbului-dar, după principiul „do ut des”, un tip arhaic de cerere implicită adresată divinităţii. În mentalitatea folclorică, se regăseşte acelaşi mod de invocare arhaic. În descântece, folcloristul Artur Gorovei identifică aceeaşi structură: „De-o fi cuţitul şi junghiul de la Dumnezeu / Dumnezeu să-şi aducă aminte / de leacul lui Ion / şi să-l aducă!” Cercetarea magiei verbale româneşti, a descântecelor, precum şi a altor reminiscenţe magice şi ritualice păstrate în întregul folclor românesc scoate în evidenţă existenţa unei invocaţii eterogene, magico-religioase, în care fiinţele supranaturale sunt chemate prin strategii retorice diverse, de la respectul apofatic la ameninţarea catafatică. Sincretismul religios se face prezent şi în eterogenitatea galeriei destinatarilor, invocatorul popular cere echilibrul vital de la „puterile misterioase”, (v. Moses Gaster), nume conservate de-a lungul existenţei milenare a civilizaţiei folclorice, deşi neînţelese, copiate şi reluate pentru virtuţile lor intrinseci, asigurate prin tradiţie. Este un inventar impresionant, de la puterile vechilor religii ctoniene (prevalenţa zeităţii feminine în descântece) sau solare, şi până la prezenţa majoritară a divinităţilor creştine. Iată o invocaţie către Soare dintr-o colindă maramureşeană, în care „boierii” sunt întrebaţi de unde au „căpătat” darurile augurale din pomul „înrămurat”: „Noi le-am căpătat / De la sfântul Soare / Cu mare rugare, / În coate şi-ngenunche, / Cu rugăciuni multe.” (Pop, 1998: 79). Este o prevalenţă a gestului invocator care precede invocaţia verbală şi apare şi în textele biblice: „Întins-am către Tine mâinile mele…” (Psalmul 142, 6) sau „Către Tine, cel ce locuieşti în cer, am ridicat ochii mei…” (Psalmul 122, 1), sugerându-se importanţa acordată, în general, în textele religioase, descrierii gestului. Dar nu numai. Al. Andriescu oferă un exemplu de proverb românesc adaptat de Dosoftei, în Psalmul 7, circumstanţelor impuse de versificare: „Cine va săpa groapă altuia să-l surpe, / Sângur ş-va cădea-n râpă şi viaţa ş-a rumpe.” La Anania, sună astfel: „a deschis o groapă, şi a adâncit-o / şi va cădea în groapa pe care a făcut-o.”
Circulaţia Psalmilor în versuri publicaţi de Dosoftei, cu precădere a acelora care pun în valoare structura lingvistică a imaginarului popular, a augmentat, foarte probabil, prezenţa în vocabularul cântecului folcloric a invocării de sorginte psalmică. Iată o ilustrare extrasă din „Maramureş, Ţară veche. Antologie de folclor de pe Cursul Superior al Tisei (1672-1908)”, alcătuită de Dumitru Iuga, Editura Cybela, Baia Mare, 2008: „C’au zis Domnul lui David, / Acela-i mie destoinic, / Care-şi face slujba plină / Şi cu inima sănină. // Primască-şi Domnul danie / Ca şi bani văduvei, / Cu glasul Evangheliei / Fie pomenire ei. // Apostolul să nu tacă, / Ce el tot să glăsuiască, / Mărire lui Dumnezău, / Dela tot sufletul mieu. (p. 20); Rogaţi-vă toţi la Domnul, / Plângă cu lacremi tot omul, / Rogaţi-vă cu credinţă / Şi cu mare umilinţă; (p. 133); Pentru aceia, Doamne sfinte, / Şi de noi ţi-adă aminte, / De păcate ne feresce / Şi în rai ne sălăşluesce / Unde i apa vieţii / Şi lumina cunoscinţii, / Acolo să locuim / Şi în veci să ne veselim / Cu îngerii din preună / Să ne facem voia bună. / De acum până în vecie / Mila Domnului să fie. (p. 131)” (Dumitru Lupu Grad -1895). Este şi cazul dezlegării de lume a dalbului pribeag (v. Gherasim Rusu Togan, „Universuri pierdute din Carpaţi”, p. 148): „Eu mă duc, / Domnul mă cheamă / De nimic nu mi-e teamă, /  Că eu mereu m-am rugat / Şi Domnul m-a ascultat”; tot aici: „Omul este ca iarba / Care răsare şi creşte / La urmă se veştejeşte”, pare venind donspre Psalmul 102: „De ne-ar hi zâlele multe / Ca iarba, tot ar hi scurte, / Şi ca floarea ce să trece / De soare şi de vânt rece, / De să destramă cu totul / Şi nu-ş mai cunoaşte locul” sau chiar Psalmul 101: „Ca neşte iarbă tăiată / M-este inema săcată […] Şi ca iarba cea tăiată / Mi-este vârtutea săcată.” La fel se-ntâmplă în ceea ce priveşte lucrarea pământului: „Curaţi apelor, / de noroc şi spor seminţelor / Să crească Grâu / neîntinat şi nespurcat / Vântul nu-l încâlce / Buruieni nu-l strice! / Neghine nu-l soarbă / nici smoc de iarbă /  nici răii cerului / şi ai pământului / Apără-l, Doamne!” (idem GRT, p. 88), pare că se iscă din acel „adevărat poem la belşugului” (Al. Andriescu) care este Psalmul 103 (legenda facerii lumii): „Tu sloboz roauă pre munte / Dintr-a tale cămări multe, / Şi pre pământ sloboz ploaie, / De să satură-n pohoaie, / Şi cu lucrul tău sporeşte / Tot pământul de rodeşte. / Tu dai fânului să crească, / Dobitoacelor să pască. / Şi creşti pajiştea cea moale, / De scoate grâul din foale, / De-ş culeg oamenii hrană / Să le hie și pre iarnă. / Că scot pita cu sudoare / Să mănânce la răcoare, / Din pământ agonisită / Pre porunca ta cea svântă. / Şi le-ai dat vinul să-ş facă / Veselie, să le placă.”

Cu excepţia intrării în colinde şi cântece de stea, peste substratul magic ancestral, a motivelor biblice, influenţa psalmică în folclor este foarte subtilă, adesea chiar discretă, acoperind mai degrabă experienţe de viaţă, valori morale, soluţii de salvare spirituală, decât simpla calchiere a expresiei lirice, care, oricum, îi este intim apropiată, prin voinţa poetului Dosoftei, indiferent de susţinerile lesne amendabile ale unora dintre comentatorii ultimelor două secole, de la Ioan Bianu, la polonezul Henryk Misterski [Psaltirea in versuri Metropolity Moldawskiego Dosoftei'a a Psalterz Dawidow Jana Kochanowskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970] sau la contemporanul Dorin Octavian Picioruş. Oralitatea obligatorie a poeziei populare şi prozodia cantabilă specifică, binecunoscută şi cu excelenţă folosită / experimentată de Dosoftei şi propensiunea acestuia pentru crearea unui univers de viaţă ţărănească şi pastorală au făcut ca folclorul, în timp, să-şi aproprieze parţial psalmii, să adapteze fragmente propriilor nevoi de exprimare lirică, ajungând chiar până la obscurizarea sursei, dar conservarea modelului. S-a păstrat nealterat spiritul psalmic, incantatoriu, chiar şi în blestemul cu încărcătură asemănătoare vechilor tragedii antice: „De-ar da, mândro, Dumnezeu / Pe când m-oi înturna eu, / Să fii moartă şi-ngropată / Şi de toţi ai tăi uitată. / Şi, mândro,-n mormântul tău, / Să-mi priponesc calul meu! […] Şi, mândro, pe crucea ta, / Să-mi crape inimuţa”. (v. GRT, p. 176)  Spirit traversând nealterat secolele, exprimându-se frust, în cele mai diverse situaţii dramatice concrete de viaţă şi de moarte: „Cântă, mumă, cucul cântă / Şi-mi spune că-i azi zi sfântă, / Da eu, mumă ce m-oi face, / La muscal tunul nu tace. / Frigul oasele-mi sleieşte / Şi-nchid ochii iepureşte, / Că-i blestemul dracului, / În ţara muscalului”; „Mareşale, faţă rasă, / Lasă-mi copilul acasă, / Nu-l da carne tunului, / Pe la Cotul Donului! / Mareşale, mareşale, / S-aduni blesteme pe cale, / Moartea să-ţi stea de mireasă / De n-aduci feciorii-acasă”; „Măi, Staline, măi, Staline, / De nu te-o blestemat nime, / Tu ascultă de la mine: / Kremlinul să ţi-l văz pară, / Să-ţi piară copii şi ţară, / Să te văz lovit de rău, / Cum a fost feciorul meu! / Kremlinul să ţi-l văz jar, / Că l-ai supus la amar, / Kremlinul să ţi-l văz tină, / Că mi l-ai sfârşit în mină! / Măi, Staline, măi, Staline, / Uscă-să inima-n tine, / Foamea să te prăpădească, / Focul să te prăduiască! / Prăduiască-ţi grânele, / Retezească-ţi mâinile! / Doamne, ruga mea primeşte, / Ca pe-un câne mi-l sfârşeşte!” (v. GRT, p. 178) 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu